Antena Baofeng

Nagoya NA-773

Nagoya NA-774

Nagoya NA-636

Nagoya NA-771

Nagoya NA-666

Mikrofonogłośnik Baofeng

Mikrofonosłuchawka

Mikrofonosłuchawka

Kabel programujący COM

Kabel programujący USB

Kabel programujący do modeli wodoszczelnych